Algemene voorwaarden van Natuurgeneeskundige Praktijk Harmony (NGP Harmony) inzake opleiding osteopathie voor honden 2019.

1. Aanmelding

1.1 Aanmelding geschiedt door middel van het volledig ingevulde inschrijfformulier.
1.2 De aanmelding is definitief na ontvangst van het cursusgeld (of eerste termijn).
1.3 Het volledige opleidingsgeld of de eerste termijn dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van de cursus te zijn betaald, anders vervalt de inschrijving en de deelname.
1.4 De deelnemer verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier of door het per E-mail te verzenden, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
1.5 NGP Harmony behoudt zich het recht voor aanmelding van een deelnemer te weigeren, als dit in het belang van de kwaliteit van de opleiding is. NGP Harmony stelt zelf de studie groep samen. Hier kan geen verweer tegen worden aangevoerd.
1.6 Er geldt na inschrijving een bedenktermijn van 14 werkdagen.
1.7 Alle opdrachten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
1.8 Bij niet op komen dagen bij een module is wel opleidingsgeld verschuldigd.

2. Annulering

2.1 Bij annulering van de opleiding tot 6 weken voor aanvang van de opleiding wordt maximaal 70 % van het opleidingsgeld gerestitueerd.
2.2 Bij tussentijdse annulering wordt geen opleidingsgeld gerestitueerd. In het geval van overmacht beslist NGP Harmony over de restitutie van het opleidingsgeld.
2.3 Indien de opleiding geheel of gedeeltelijk geen doorgang vindt, wordt het overeenkomstige opleidingsgeld zonder aftrek van kosten gerestitueerd.
2.4 Voor niet gevolgde lessen vindt geen restitutie plaats. De deelnemer kan per opleiding een beperkt deel van de gemiste lessen kosteloos inhalen in de volgende cursus mits deze doorgang vindt. Hoeveel ingehaald kan worden wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van de reden van het missen van de lessen.
2.5 Indien een deelnemer niet aanwezig kan zijn dient dit schriftelijk vooraf gemeld te worden en kan in overleg een inhaaldag bepaald worden in de volgende opleiding mits deze doorgang vindt.
2.6 Indien niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, wordt ontzegging van de betreffende periode of opleiding toegepast. Bij onvoldoende deelname kan niet worden deelgenomen aan het examen.

3. Aansprakelijkheid

3.1 NGP Harmony aanvaard geen aansprakelijkheid, behalve in het geval van duidelijke opzet of schuld, voor enige directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook aan de deelnemer en diens eigendommen.
3.2 NGP Harmony aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade, die de deelnemer heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van de opleiding.
3.3 NGP Harmony aanvaard op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor hetgeen de deelnemer na de opleiding met de opgedane kennis doet.

4. Auteursrechten

4.1 Het is zonder toestemming van NGP Harmony niet toegestaan het cursusmateriaal in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch of mechanisch, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NGP Harmony.
4.2 De lessen blijven na voldoening van het opleidingsgeld eigendom van de cursist, maar mogen voor onderwijsdoeleinden niet aan anderen in bruikleen of in eigendom worden gegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NGP Harmony. Het vorenstaande is eveneens van toepassing op gehele of gedeeltelijke bewerking.

5. Algemeen

Privacy statement: alle informatie die door geïnteresseerden en studenten wordt verstrekt aan NGP Harmony is strikt vertrouwelijk en alleen voor de opleiding bedoeld.
Eventuele klachten of zaken die vooraf voorzien zijn of voorzien kunnen worden zal NGP Harmony te allen tijde proberen in goed overleg en redelijk en billijkheid een oplossing te vinden.

© Copyright 2019 – Michael Hamerslag – www.michaelhamerslag.nl