Algemene voorwaarden van Natuurgeneeskundige Praktijk Harmony (NGP Harmony) inzake opleiding osteopathie voor honden als opleiding hondenosteopaat HDO.

1. Aanmelding

1.1 Aanmelding geschiedt door middel van het volledig ingevulde inschrijfformulier.
1.2 De aanmelding is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.
1.3 Het volledige opleidingsgeld of de eerste termijn dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van de cursus te zijn betaald, anders vervalt de inschrijving en de deelname. Er zal geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.
1.4 De deelnemer verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier of door het per E-mail te verzenden, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
1.5 NGP Harmony behoudt zich het recht voor aanmelding van een deelnemer te weigeren, als dit in het belang van de kwaliteit van de opleiding is. NGP Harmony stelt zelf de studie groep samen. Hier kan geen verweer tegen worden aangevoerd.
1.6 Er geldt na inschrijving een bedenktermijn van 14 dagen.
1.7 Alle opdrachten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
1.8 Bij niet op komen dagen bij een module is wel opleidingsgeld verschuldigd.

2. Annulering

2.1 Bij annulering van de opleiding tot 8 weken voor aanvang van de opleiding wordt maximaal 70 % van het opleidingsgeld gerestitueerd binnen twee weken.
2.2 Bij tussentijdse annulering wordt geen opleidingsgeld gerestitueerd. De student meldt zich voor de hele opleiding aan en de opleiding wordt ook zodanig aangeboden dat deze alleen in zijn geheel gevolgd kan worden. Derhalve kunnen er geen afzonderlijke modules gevolgd worden. Er wordt ook geen vrijstelling voor modules verleend. In het geval van overmacht beslist NGP Harmony over de restitutie van het opleidingsgeld.
2.3 Indien de opleiding geheel of gedeeltelijk geen doorgang vindt, wordt het overeenkomstige opleidingsgeld met aftrek van het inschrijfgeld gerestitueerd binnen twee weken.
2.4 Voor niet gevolgde lessen vindt geen restitutie plaats. De deelnemer kan per opleidingsjaar éénmalig een gemiste les kosteloos inhalen in de volgende cursus mits deze doorgang vindt. Een eventuele uitzondering op de inhaalregel kan individueel gemaakt worden afhankelijk van de reden van verzuim.
2.5 Indien een deelnemer niet aanwezig kan zijn dient dit schriftelijk vooraf in het inschrijfformulier gemeld te worden en kan in overleg een inhaaldag bepaald worden in de volgende opleiding mits deze doorgang vindt.
2.6 Indien niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, wordt ontzegging van de betreffende periode of opleiding toegepast. Bij onvoldoende deelname kan niet worden deelgenomen aan het examen.

3. Aansprakelijkheid

3.1 NGP Harmony aanvaard geen aansprakelijkheid, behalve in het geval van duidelijke opzet of schuld, voor enige directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook aan de deelnemer en diens eigendommen.
3.2 NGP Harmony aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade, die de deelnemer heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van de opleiding.
3.3 NGP Harmony aanvaard op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor hetgeen de deelnemer na de opleiding met de opgedane kennis doet.

4. Auteursrechten

4.1 Het is zonder toestemming van NGP Harmony niet toegestaan het cursusmateriaal in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch of mechanisch, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NGP Harmony.
4.2 De lessen blijven na voldoening van het opleidingsgeld eigendom van de cursist, maar mogen voor onderwijsdoeleinden niet aan anderen in bruikleen of in eigendom worden gegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NGP Harmony. Het vorenstaande is eveneens van toepassing op gehele of gedeeltelijke bewerking.

5. Algemeen

Privacy statement: alle informatie die door geïnteresseerden en studenten wordt verstrekt aan NGP Harmony is strikt vertrouwelijk en alleen voor de opleiding bedoeld.
Eventuele klachten of zaken die vooraf niet voorzien zijn of niet voorzien hadden kunnen worden, zal NGP Harmony te allen tijde proberen in goed overleg en redelijk en billijkheid een oplossing voor te vinden. De klachten dienen schriftelijk gericht te worden aan opleiding@michaelhamerslag.nl. Na bestudering van de klacht zal in overleg met de betrokkene een voorstel (inclusief reactietermijnen) gedaan worden ter afhandeling. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Afhankelijk van de complexiteit zal z.s.m. worden gereageerd, maar uiterlijk binnen vier weken. Indien een klacht meer tijd vraagt ter afhandeling, zal tussentijds met een termijn van vier weken desbetreffende op de hoogte worden gehouden over de voortgang.

Indien een klacht niet tot een consensus leidt, wordt er een onafhankelijke derden ingeschakeld, die objectief de klacht zal bestuderen en een bindend advies zal geven. U kunt met de onafhankelijke derden in contact komen door een mail te sturen naar opleiding@michaelhamerslag.nl en dan zult u de gegevens van de betreffende persoon ter beschikking worden gesteld.

© Copyright 2019 – Michael Hamerslag – www.michaelhamerslag.nl